Disclamer - Veja Multibrandstore

Disclamer

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens:
VEJA NV, met zetel gevestigd te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 67 (tel: 0014 63 59 06, fax: , e-mail: info@VEJA.be) ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0465.494.486, RPR Turnhout, hierna VEJA genoemd.

 

Artikel 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod uitgaande van VEJA aan u als consument, hierna de Klant genoemd, en op elke overeenkomst aangegaan tussen VEJA en de Klant, waaronder niet alleen iedere rechtstreekse verkoop aan de Klant in de vestiging(en) van VEJA, maar ook iedere verkoop op afstand door VEJA, naar aanleiding van iedere bestelling die de Klant online plaatst op https://shop.veja.be , hierna de Site genoemd, met betrekking tot alle artikelen uit het online assortiment.

 

1.2. Voordat de verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant duidelijk beschikbaar gesteld, waarbij de Klant de mogelijkheid heeft deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken. Wanneer deze algemene voorwaarden om één of andere reden niet getoond kunnen worden, kan de Klant hiervan bij VEJA een kopie verkrijgen, of hiervan inzage verkrijgen, door een verzoek via e-mail te richten aan VEJA. Elke elektronische bestelling van een artikel uit het online assortiment veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van de onderhavige algemene voorwaarden, zonder dat er aan deze aanvaarding evenwel een voorwaarde verbonden wordt van een schriftelijke handtekening.

 

1.3. De opdracht of de bestelling van de Klant geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden van VEJA. Bijzondere van de verkoopvoorwaarden van VEJA afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. VEJA aanvaardt slechts de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van Klanten als zulks schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

1.4. Iedere Klant die een aankoop wenst te verrichten bevestigt meerderjarig en handelingsbekwaam te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.

 

1.5. Deze algemene voorwaarden kunnen in de toekomst wijzigen. De Klant aanvaardt stilzwijgend elke wijziging door de Site te blijven gebruiken en bezoeken. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om regelmatig kennis te nemen van de nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 2. Aanbod – bestellingen – overeenkomsten

2.1. Ieder aangeboden artikel is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De online presentatie van de producten op de Site is steeds een vrijblijvende uitnodiging om de producten bij VEJA te bestellen.

 

2.2. Als een aangeboden artikel slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde bijzondere voorwaarden, wordt dit door VEJA uitdrukkelijk in de omschrijving bij het aangeboden artikel vermeld.

 

2.3. De aangeboden artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. VEJA verkoopt de aangeboden artikelen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

 

2.4. Op de Site tracht VEJA haar aangeboden artikelen aan de Klant steeds zo volledig en nauwkeurig mogelijk te beschrijven, zodanig dat de Klant een goede beoordeling ervan kan maken. Indien VEJA gebruik maakt van afbeeldingen, wordt de aangeboden artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. VEJA is voor de samenstelling, de juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de catalogus en de Site gehouden tot een middelenverbintenis. De informatieplicht in hoofde van VEJA beperkt zich tot de informatie die aan VEJA door de producent werd bijgebracht. Het is, ondanks de zorgvuldigheid van VEJA, toch mogelijk dat de informatie onvolledig is, materiële fouten en vergissingen bevat of niet up-to-date is. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, samenstelling, productinformatie, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan zij VEJA steeds voorafgaandelijk contacteren. Als een duidelijke vergissing of materiële fout in het aanbod werd begaan door VEJA, is VEJA niet gebonden, niet aansprakelijk en niet verplicht de goederen alsnog te leveren. Een eventuele reeds gedane betaling door de Klant wordt door VEJA met gepaste vlijt terugbetaald.

 

2.5. Met het versturen van de online bestelling, door effectief op de definitieve bestelknop: “ja ik bevestig mijn betaling” te klikken, na het invullen van persoonlijke gegevens, het kiezen van een betaalmethode, het uitdrukkelijk aanvaarden van de algemene voorwaarden, het doorgeven van de betaalgegevens, wordt de koopovereenkomst tussen Partijen gesloten. De Klant ontvangt een geautomatiseerde e-mail ter informatie en ter bevestiging van de bestelling en de afgesloten koop/verkoopovereenkomst, onder voorbehoud van het voorradig zijn van het bestelde artikel, en de actualiteit van de stock (zie artikel 2.6). Het online bestellen van artikelen door de Klant voor de verkopen op afstand kan enkel binnen de Europese Unie.

 

2.6. De aangeboden artikelen zijn steeds onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Indien na het sluiten van de koop/verkoopovereenkomst zou blijken dat het bestelde artikel toch niet meer bij VEJA voorradig is, wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk door VEJA op de hoogte gesteld. VEJA doet vervolgens het nodige het volledige betaalde bedrag met de gepaste vlijt terug te betalen, en dit ten laatste binnen de 15 dagen na de betaling door de Klant van het bestelde artikel. VEJA kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een aangeboden artikel.

 

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1. Wat betreft de rechtstreekse verkopen in de winkel (vestiging) van VEJA, heeft de klant het recht de ongedragen, aangekochte goederen, in hun originele verpakking, om te ruilen tegen een tegoedbon met de waarde van het aangekochte artikel van VEJA of tegen de contante waarde van het aangekochte artikel binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf het moment van de aankoop van de goederen, en op voorwaarde van het vertonen van het aankoopticket. Duurzaam gedragen/gewassen/bevuilde/(licht) versleten/beschadigde goederen of goederen waarvan het etiket werd verwijderd, zullen door VEJA niet omgeruild worden.

 

3.2. De hiernavolgende bepalingen van artikel 3 gelden enkel voor de verkopen op afstand, gesloten door online bestellingen door Klanten, in hun specifieke hoedanigheid van consument, niet-handelaar. De hiernavolgende bepalingen van artikel 3 gelden niet voor de rechtstreekse verkopen in de winkel, waarvoor een specifieke regeling werd voorzien in artikel 3.1.

 

3.3. De Klant heeft het recht te beslissen dat hij afziet van de bestelling en van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden, binnen de 14 dagen die volgt op de levering van het bestelde artikel, behalve voor de uitzonderingen die hieronder zijn opgesomd. De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de koerierdienst, gepubliceerd via de website van de koerierdienst.

 

De Klant dient hiervoor, binnen de termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de levering van de bestelling, per e-mail aan VEJA (shop@VEJA.be) op een ondubbelzinnige manier mee te delen dat hij gebruik wil maken van dit herroepingsrecht. Dit kan via het modelformulier dat bij de levering te vinden is. De Klant dient dan onverwijld, doch uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf deze mededeling, de geleverde goederen terug te bezorgen aan VEJA NV, Veldenbergstraat 67, 2330 Merksplas. De (uitgeprinte) ontvangstbevestiging van de e-mail aan VEJA geldt als bewijs voor de tijdige verzending. De eventuele onkosten voor het terugzenden naar VEJA door de Klant vallen ten laste van de Klant.

 

Binnen de 14 dagen nadat VEJA vanaf de dag volgend op de mededeling tot herroeping, wordt de Klant de volledige aankoopprijs van de geleverde goederen, inclusief leveringskosten, terugbetaald. VEJA mag wachten met terugbetaling tot zij de geleverde goederen heeft teruggekregen, of tot het moment waarop de Kant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

3.4. Gedurende de termijn van 14 dagen na de levering wordt de Klant verwacht zorgvuldig om te gaan met de bestelling en verpakking. De artikelen worden ongebruikt en onbeschadigd geretourneerd. Het is uitsluitend toegestaan de artikelen in die mate uit te pakken en te passen, zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is, om te beoordelen of de Klant het artikel wenst te behouden. De goederen worden teruggestuurd voorzien van de originele labels en etiketten, in de originele staat, samen met alle geleverde toebehoren en, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, in de originele verpakking, conform de door VEJA verstrekte instructies. Aan de hand van de teruggezonden goederen moet de afzender ervan duidelijk door VEJA te identificeren zijn, door vermelding van de factuurnummer en/of het bestelnummer en de naam, voornaam, adres, e-mailadres van de Klant en door verwijzing naar de verstuurde e-mail aan VEJA.

 

Duurzaam gedragen/gewassen/bevuilde/(licht) versleten/beschadigde goederen of goederen waarvan het etiket werd verwijderd, zullen door VEJA niet teruggenomen worden.

 

3.5. De Klant is verantwoordelijk voor alle risico’s bij het terugzenden van de artikelen. Indien de artikelen verloren of beschadigd raken in het transport, kan VEJA de artikelen, noch eventuele bijkomende schade niet vergoeden.

 

3.6. De Klant heeft, conform artikel VI.53 WER, geen recht om geleverde goederen terug te zenden, zoals in dit artikel beschreven, als het gaat om:

· diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de Klant begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn;

· goederen die volgens de richtlijnen van de Klant speciaal gemaakt zijn, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

· goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

· CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de Klant verbroken is;

· dagbladen, tijdschriften en magazines;

· diensten voor weddenschappen en loterijen;

Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop VEJA geen invloed heeft.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1. Prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds inclusief alle belastingen, B.T.W. en taksen. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn van toepassing. Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de Klant vallen.

 

4.2. Indien bovenop de aankoopprijs verzendkosten, transport-, of andere administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit tegelijk met de aangerekende tarieven hiervoor en de totale te betalen geldsom (inclusief de kosten), expliciet vermeld voorafgaand aan de bestelling.

 

4.3. De opgave van aankoopprijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief/indicatief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 5. Bonnen

5.1. VEJA maakt gebruikt van drie verschillende soorten bonnen, zijnde de tegoedbon, de kortingbon en de cadeaubon. Iedere bon heeft een eigen toepassingsgebied en bruikbaarheid, zoals hieronder bepaald.

 

Geen enkele bon kan geretourneerd worden omgeruild worden voor contant geld of andere vormen van betaling, ook niet gedeeltelijk.

 

VEJA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor bonnen die zonder toestemming van de Klant gestolen, doorverkocht, vernietigd, verloren of gebruikt worden.

 

5.2. De Tegoedbon: Bij een rechtstreekse verkoop in de winkel, kunnen de aangekochte (ongedragen) artikelen binnen de veertien dagen van de aankoop door de Klant omgeruild worden tegen een tegoedbon met de waarde van het aangekochte goed van VEJA. Daarnaast, wanneer een Klant een cadeaubon aanwend, en de waarde van een cadeaubon door de Klant niet volledig werd besteed, krijgt de Klant een tegoedbon voor het restbedrag. De Klant kan met de waarde die een tegoedbon vertegenwoordigd, en die onbeperkt geldig is, eender welk ander aangeboden artikel in de vestiging van VEJA aankopen. De tegoedbonnen kunnen niet op de Website van VEJA aangewend worden. Indien het volledige bedrag van de tegoedbon niet volledig wordt besteed, wordt een nieuwe tegoedbon uitgeschreven met de waarde van het resterende bedrag. Wanneer het bedrag van de aankoop hoger ligt dan de waarde die de tegoedbon vertegenwoordigd, dient de Klant het resterende bedrag te betalen.

 

5.3. De Kortingbon: De kortingbonnen worden door VEJA uitgereikt naar aanleiding van een bepaalde promotie, waardoor een vermindering op de geafficheerde prijs van bepaalde goederen wordt toegestaan. De kortingbonnen hebben slechts een beperkte geldigheid. Iedere kortingbon en/of promotiecode kan slechts éénmaal aangewend worden. Een kortingbon is niet cumuleerbaar met andere prijsverminderende acties.

 

Op elke kortingbon vindt de Klant een code. Deze code heeft de Klant nodig bij de online bestelling. De Klant dient de bestelling te controleren en te bevestigen. Vervolgens vult de klant in het veld “promotiecode” in het winkelmandje de code in. Dan kan de bestelling worden voltooid. Aankopen worden afgetrokken van het bedrag van de Kortingbon.

 

5.5. VEJA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de levering van een kortingbon via e-mail op een onbestaand of foutief e-mailadres. De Klant dient er zich van te vergewissen dat de ingevoerde informatie (zoals het e-mailadres van de ontvanger) zorgvuldig is gecontroleerd en correct is.

 

5.4. De Cadeaubon: De cadeaubonnen van VEJA kan de Klant zowel online als in de winkel(s) kopen. De cadeaubonnen kan bij de rechtstreekse aankoop in de winkel aangewend worden. De Klant kan de waarde van de cadeaubon zelf bepalen.

 

De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig. De cadeaubon kan volledig of gedeeltelijk gebruikt worden. Indien het volledige bedrag niet is opgebruikt, wordt het resterende bedrag omgezet in een tegoedbon. Als het bedrag van de volledige aankoop hoger is dan de waarde van de cadeaubon, dan betaalt de Klant het resterende bedrag via een van de beschikbare betaalmethodes.

 

Artikel 6. Betaling

6.1. Bij iedere rechtstreekse verkoop is de factuur contant betaalbaar op de vestiging van VEJA, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

6.2. Bij iedere verkoop op afstand, wordt alleen vooruitbetaling door de Klant via de Site via de daar aangeduide betalingsmethodes door VEJA aanvaard.

 

De aankopen bij iedere verkoop op afstand kunnen online betaald worden, middels elektronische betaling of kredietkaart, via de direct banking-service iDEAL. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd, na het sluiten van het contract, nadat de Klant op “ik bevestig mijn betaling” heeft geklikt. In geval de bank van de Klant de betaling weigert, wordt de overeenkomst automatisch ontbonden, en de bestelling automatisch geweigerd.

 

6.3. De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de kredietkaart of de bankkaart de bancontactkaart om alle kosten die voorvloeien uit de transactie te dekken.

 

6.4. De Klant is verplicht iedere onjuistheid in de betaalgegevens of alle opmerkelijke of verdachte waarnemingen tijdens de betaling onmiddellijk aan VEJA te melden.

 

6.5. VEJA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van elk al dan niet frauduleus gebruik van de kredietkaart door derden. Over het algemeen geldt bij alle betalingen per kredietkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kan de Klant bij zijn kredietkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste kredietkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00.

 

Artikel 7. Leverings- en uitvoeringstermijn

7.1. Bij de bevestiging van de bestelling bij de verkoop op afstand, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere) binnen de Europese Unie. Alle bestelde goederen worden geleverd aan het bij de bestelling aangegeven adres.

 

7.2. Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, zal VEJA de geaccepteerde bestellingen voor de verkopen op afstand met bekwame spoed, en uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een latere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding om deze reden zal VEJA het bedrag dat de Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

7.3. In het geval dat een levering tijdens het afleveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal VEJA volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf het moment van de levering.

 

7.4. De Klant aanvaardt dat de afleveringsgegevens van de koerierdienst gelden, ter bepaling van de datum van levering. De Klant wordt geacht de goederen in ontvangst te hebben genomen op de datum dat de postbode zich met de levering op het leveringsadres heeft aangeboden, zoals bepaald in de afleveringsgegevens van de koerierdienst, gepubliceerd via de website van de koerierdienst.

 

7.5. De Klant moet het pakket en de bestelling hoe dan ook bij levering controleren. Als de Klant bij de levering zichtbare schade vaststelt, moet hij dit onmiddellijk laten vastleggen op het transportborderel, voor hij tekent voor ontvangst.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud – exceptie van niet-uitvoering – retentierecht

8.1. De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van VEJA tot het moment van de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties, inclusief eventuele schadebedingen en interesten. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van VEJA te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

8.2. VEJA behoudt zicht het recht voor zonder verdere verwittiging of ingebrekestelling haar prestaties op te schorten ingeval van een onbetaald gebleven factuur.

 

8.3. VEJA behoudt zich een retentierecht voor in geval van een onbetaald gebleven factuur.

 

Artikel 9. Garantie

9.1. VEJA garandeert dat de goederen conform zijn aan de bestelling van de Klant en voldoen aan de normale verwachtingen die de Klant ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. VEJA garandeert ook dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

 

9.2. De Klant beschikt over een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van leveringen op de aangekochte goederen bij VEJA. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen hiervoor van toepassing.

 

Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgt VEJA voor de kosteloze vervanging of herstelling van de goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

 

9.3. Om beroep te kunnen doen op een garantie, moet de Klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Garanties zijn niet overdraagbaar.

 

9.4. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met VEJA (iwebshop@VEJA.be) waarna de Klant het artikel (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan VEJA NV.

 

9.5. De Klant dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. VEJA zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de producten die binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld worden terugbezorgd aan de Klant.

 

9.6. Kleding en schoenen moeten wegens de aard van deze producten aantoonbaar goed onderhouden en met zorg gebruikt en gewassen zijn om onder garantie te kunnen vallen. Iedere vorm van slijtage of beschadiging door gebruik is uitgesloten uit deze garantieregeling. Schoenzolen vallen in elk geval buiten garantie, tenzij duidelijk is dat het gebrek aan de schoenzolen een productiefout betreft. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden.

 

9.7. Elk gebrek dient zo spoedig mogelijk vanaf het moment van de vaststelling van het gebrek, en ten laatste binnen de twee maanden na vaststelling ervan, door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. VEJA is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of gevolgschade, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte goederen.

 

10.2. VEJA is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Site, of het downloaden van materiaal van deze Site.

 

10.3. VEJA kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto’s of teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de Site.

 

10.4. VEJA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

 

10.5. Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van VEJA is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is VEJA niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan VEJA haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

11.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van VEJA die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpt VEJA onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Site, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, …

 

Artikel 12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

12.1. VEJA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de Klant verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. VEJA gebruikt de gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken zal VEJA deze gegevens uitsluitend gebruiken met de toestemming van de KLAN. VEJA zal de persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen en/of verkopen. De Klant heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door VEJA bijgehouden gegevens.

 

VEJA voegt zich naar de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor elke verwerking en vergaring van gegevens in België via de site en de opname ervan in de bestanden van de site.

 

12.2. VEJA gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren:

– Als de Klant een bestelling plaatst, is de naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens van de Klant nodig om de bestelling uit te voeren en de Klant van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

– Om het winkelen bij VEJA zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaat VEJA met de toestemming van de Klant de persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van de diensten op. Hierdoor kan VEJA de website personaliseren en de Klant beter van dienst zijn.

 

– VEJA gebruikt het e-mailadres van de Klant om de Klant te informeren over de ontwikkeling van de website en over onze collecties, merken en acties. Als de Klant dit niet langer prijs op stelt, is er de mogelijkheid om zich uit te schrijven via de link onderaan de mails die de Klant ontvangt van VEJA.

 

12.3 VEJA zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om de Klant beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Klant worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn via uw computer en de site, die VEJA toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen.

 

Als de Klant bij VEJA een bestelling plaatst bewaart VEJA de gegevens van de Klant. De Klant kan een wachtwoord opgeven zodat diens naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens niet bij iedere bestelling ingevuld hoeven te worden. De bestelling en het ontvangsbewijs die naar de Klant wordt verzonden, worden gedurende een termijn van tien jaar bewaard te rekenen vanaf de levering van de bestelde goederen. Zij worden niet ter beschikking van derden gesteld.

 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die VEJA krijgen van de bezoekers van de Site zullen door VEJA aangewend kunnen worden om de site verder te ontwikkelen en verbeteren.

 

VEJA behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

12.4 Door de site te gebruiken, aanvaardt de Klant de bepalingen van de privacy policy en stemt de Klant ermee in dat VEJA zijn/haar persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy

 

Indien de Klant vragen heeft over de Privacy Policy van VEJA, dan kan deze steeds contact met VEJA opnemen. De klantenservice helpt de Klant verder als deze informatie nodig heeft over de gegevens of als de Klant deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt de Klant op de site altijd de meest recente informatie.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De complete inhoud van de site van VEJA inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van VEJA of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van VEJA worden gebruikt.

 

Artikel 14: Algemene bepalingen met betrekking tot de website

14.1. De Site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van VEJA. VEJA heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

 

14.2. VEJA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

 

Artikel 15. Bewijs

15.1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16. Nietigheid

16.1. Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

 

16.2. Het nalaten op gelijk welk moment door VEJA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 17. Klachten, geschillen en toepasselijke wetgeving

17.1. Iedere Klant met een vraag of een klacht kan VEJA steeds contacteren telefonisch op het telefoonnumer 0014 63 59 06, per e-mail op shop@VEJA.be of per post op het volgende adres: VEJA NV, Veldenbergstraat 67, 2330 Merksplas. VEJA doet er alles aan uw vraag of klacht wordt met de nodige zorgvuldigheid en binnen een redelijke termijn te behandelen. Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering wordt ingesteld.

 

De partijen verbinden zich ertoe om hun toekomstige geschillen die verband houden met een afgesloten overeenkomst eerst aan bemiddeling in burgerlijke en handelszaken te onderwerpen, behoudens de loutere invordering bij dagvaarding door VEJA van niet voor ernstige betwisting vatbare vorderingen van VEJA of niet voor de vervaldag van de factuur geprotesteerde facturen. De bemiddeling vindt plaats onder leiding van een erkend gerechtelijk bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken van het arrondissement Hasselt of Tongeren die de meeste gerede partij in een lijst van 3 bemiddelaars voorstelt, waaruit de andere partij één kiest binnen 5 dagen na toezending. Bij gebrek aan keuze, duidt de meest gerede partij er één aan uit de initieel voorgestelde keuzelijst. De bemiddeling zal niet later van start gaan dan 15 dagen nadat de ene partij het verzoek voor een bemiddeling heeft betekend aan de andere partij(en) en de duur van de bemiddeling mag 15 dagen niet overschrijden, uitgezonderd mits uitdrukkelijk akkoord van de partijen.

 

17.2. Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

17.3. Voor alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten en waarvoor de bemiddeling niet tot resultaat heeft geleid, zijn enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.